Základní škola a mateřská škola

Jana Broskvy 3, 643 00 Brno, tel: 545 219 112, 545 238 103, fax: 545 219 112, zschrlice@zschrlice.cz

Základní škola a mateřská škola

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků proběhnou dne 28. 5. 2018 - 16:30 hod. - 17:30 hod.

 

Jsme zařazeni do programu UNESCO

Co to vlastně znamená?

Od svého založení je UNESCO centrem výchovy a vzdělávání k mezinárodnímu porozumění. Roku 1953 byl zahájen "Projekt sítě Přidružených škol UNESCO".
Přidružené školy UNESCO jsou zamýšleny jako instituce, které propagují ideály a principy UNESCO na poli výchovy a vzdělávání prostřednictvím zcela konkrétních - pilotních - projektů ekologických, lidskoprávních, multikulturních či zaměřených na ochranu kulturního dědictví a šíření informací o fungování systému OSN.

Smyslem celého projektu je vytvořit nadnárodní síť škol, která by umožňovala výměnu zkušeností, nápadů a myšlenek v oblasti učebních metod, postupů a náplně výuky a v neposlední řadě také vzájemné potkávání se studentů a pedagogů na seminářích, konferencích, v rámci kulturních a sportovních aktivit. Přidružené školy UNESCO nejsou školami specializivanými či privilegovanými, naopak jsou součástí národních vzdělávacích systémů a díky svému napojení na UNESCO by měly přispívat ke zlepšování obsahu výuky a nabízet svým studentům výuku rozšířenou o ekologická a lidskoprávní témata, o projekty na ochranu památek a přírodního dědictví, informace o fungování systému OSN, úmluvách, deklaracích a doporučeních v jeho rámci přijatých.
 

Česká republika se do Projektu Přidružených škol UNESCO zapojila v roce 1966. 
 

 

2015 - Mezinárodní rok světla 

Karel Sedláček www.roksvetla.cz

Vedle takových živlů, jako je vítr, voda a oheň, je světlo dalším základním faktorem, který vytváří lidský život na naší planetě. Je proto třeba přivítat, že příští rok bude zasvěcen právě jemu!


Proč právě rok 2015?
 

Valné shromáždění Organizace spojených národů vyhlásilo rok 2015 za Mezinárodní rok světla a technologií založených na světle, a to po celosvětové iniciativě vědeckých a vzdělávacích institucí, UNESCO, neziskových organizací a sdružení, technologických platforem a komerčních subjektů.

Tomu odpovídá i značná prestiž celého projektu. V roce 2015 si totiž mimo jiné připomeneme významná výročí vědeckých objevů na poli bádání o světle – od prvních studií o optice před 1 000 lety po vynálezy v oblasti optických komunikací, které dnes „pohánějí“ internet.  

Připomeňme si, že už v roce 1015 napsal arabský učenec Ibn Al Haythem sedmidílný vědecký spis známý pod názvem Kitab al-Manazir neboli Kniha optiky. První tři díly jsou věnovány fyziologii oka a teorii zrakového vjemu, další čtyři svazky pojednávají o fyzikální optice. Význam díla pro vývoj optiky je nezměrný – ve své práci autor např. vyvrací do té doby obecně přijímaný mýtus, že světlo putující z lidského oka ozařuje předměty, a naopak potvrzuje, že světlo se ve skutečnosti odráží od předmětu do lidského oka.

V roce 1815 zavedl Augustin Jean Fresnel pojem vlnová povaha světla a v roce 1865 dokázal James Clerk Maxwell, že světelné vlnění není vlněním éteru, jak se do té doby soudilo, ale že jde o zvláštní případ vlnění elektromagnetického.

Právě před sto lety popsal Albert Einstein světlo v prostoru a čase. 

A ještě se připomíná rok 1965, kdy Charles Kuen Kao (fyzik narozený v Šanghaji, jenž má čínské, americké a britské občanství) zahájil svůj výzkum v oblasti optických vlastností skleněných vláken. Nobelův výbor jeho volbu k udělení ceny v roce 2009 zdůvodnil takto:„Dnes více než miliarda kilometrů optických vláken po celém světě vytváří páteř moderních globálních telekomunikací. Text, hudba, obrázky a videa mohou být šířeny po zeměkouli ve zlomku sekundy.“ Jeho výzkum je jedním ze základů moderních komunikačních sítí, včetně vysokorychlostního internetu.

Obr. 1. Kolos o délce 220 m, výšce 96 m a hmotnosti 13 500 t je největší rypadlo na světě a těžební společnost jej nasadila v uhelném povrchovém dole Hambach v Německu; celkem 400 kompaktních LED svítidel umožňuje nepřetržitou práci; ovšem firma, jež dodala svítidla, prozradila, že se chystá osvětlit nový stroj, na který umístí až 5 tisíc světelných diod

Jaké je poslání? 

OSN a další instituce chtějí lidem připomenout významnou úlohu světla a optických technologií v každodenním životě a při budoucím rozvoji. Mezinárodní rok světla 2015 bude zahájen slavnostní ceremonií 19. a 20. Ledna v Paříži. Aktivity jsou plánovány po celý rok 2015 také v České republice.

Koordinátorem akcí v České republice je výbor, v jehož čele stojí prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D., z Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně. 

Tažný paprsek existuje

Volba koordinátora jistě nebyla náhodná. Právě za jeho vedení prokázali brněnští vědci z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR, že tažný paprsek, známý např. z filmových sci-fi Star Trek nebo Hvězdné války, skutečně funguje.

Jejich článek o experimentálním potvrzení tohoto principu zveřejnil prestižní vědecký časopis Nature Photonics a později byla práce tohoto týmu oceněna Cenou Wernera Siemense jako nejvýznamnější výsledek českého základního výzkumu v loňském roce.

Tažný paprsek (tractor beam) se ve vědeckofantastických dílech objevuje již od 20. let minulého století. Pro zjednodušenou představu si lze vybavit loď Enterprise, jak paprskem světla do svých útrob doslova nasává objekty či osoby. Až doposud šlo o pouhé sci-fi, ač věda tento princip teoreticky připouštěla.


„Zatímco princip, kdy laserové světlo před sebou tlačí objekty, je dobře známý a již ve vesmíru testovaný zejména jako levný pohon slunečních plachetnic, my jsme v mikrosvětě prokázali opačný princip. Tedy že laserový svazek, který má neměnnou intenzitu v ose šíření, dokáže pohybovat částicemi i proti směru šíření světla, doslova tyto částice přitahuje ke zdroji světla,“
 vysvětluje prof. Pavel Zemánek.

Tím však úspěch jeho týmu nekončí – experiment také prokázal, že proud fotonů v laserovém světle dokáže objekty nejen přitahovat, ale také samovolně třídit a organizovat.

 

Obr. 2. Krásně osvětlený objekt neprozrazuje, že jde o ošklivý plynojem

„Ukázali jsme, že tímto systémem lze objekty různé velikosti třídit a že se tyto objekty ve světle spontánně uspořádají a vytvoří takzvanou opticky vázanou hmotu. Částice takové hmoty na sebe vzájemně silově působí kombinovaným účinkem rozptýleného a dopadajícího světla a vytvářejí struktury různých tvarů. Kromě řetízků z částic mohou vzniknout různé rovinné či prostorové útvary. My jsme navíc ukázali, že tyto struktury se dají do samovolného pohybu obráceným směrem, než se pohybují jednotlivé částice, ze kterých jsou složeny,“ dodává prof. Zemánek. Takto lze rozpohybovat objekty o velikosti jednotek mikrometrů, tedy včetně živých mikroorganismů, volných buněk či jejich shluků.


Využití v praxi blízké budoucnosti se rýsuje především v biologii a medicíně, např. při třídění různých druhů bakterií nebo buněk přímo v optickém mikroskopu. Vzdálenější vizí jsou např. mikroroboti, kteří se zapnutím světla sami poskládají a sami se přepraví do místa určení. Budoucích aplikací je spousta a tato problematika patrně přitáhne pozornost mnoha vědců.


„Sestavu, na které jsme realizovali experimenty a prokázali existenci tažného paprsku, si dokáže sestavit doslova každý a lze ji jednoduše implementovat na jakýkoliv optický mikroskop. Kolegům po celém světě se tak otevírá možnost studovat tento jev bez nutnosti velkých finančních investic,“
 říká další člen týmu Dr. Oto Brzobohatý a věří, že výzkum využívající tažný paprsek se rozběhne s velkou intenzitou.

V následujících letech se výzkumný tým soustředí na sestavování a dopravu funkčních mikrostruktur s využitím světelného tažného svazku a na využití mechanických účinků světla ke chlazení a zachytávání nanočástic.


Pro zdraví a duševní pohodu
 

OSN prohlásila rok 2015 Mezinárodním rokem světla také s cílem upozornit na pozitivní vliv světla na lidské zdraví a duševní pohodu. Umělé sluneční světlo je teplé a přímé a objekty jsou díky němu výraznější a barevnější, což dodává domácím i veřejným prostorám útulnější a příjemnější vzhled. Hra světla a stínu mění objem a tvar vnitřních prostor a ovlivňuje způsob, jakým lidé přistupují ke svému okolí.

Jako nový umělecký prvek 

Světlo inspiruje umělce od dávnověku, ale nyní ve spojení s nejmodernější technikou se jim v rukou stává virtuózním nástrojem. Ale o tom příště ... 


 

2013 - Mezinárodní rok vodní spolupráce 

            Je vody dost? V našich podmínkách zatím nedostatek vody plošně nepociťujeme. Z hlediska celé Země je však situace mnohem nepříznivější. Na 780 miliónů lidí nemá přístup k čisté vodě, 6 až 8 miliónu lidí ročně zemře v důsledku katastrof a nemocí spjatých s vodou. Populace Země nadále roste a nadále tak rostou nároky na spotřebu vody.
            Problematikou vody jsme se zabývali v rámci Mezinárodního roku vodní spolupráce, který pro rok 2013 vyhlásila organizace UNESCO. Projektové dny o vodě proběhly 9. a 10. května.  Žáci se zajímali a pátrali, jak využíváme a hospodaříme s pitnou vodou, jak je pitná voda dostupná u nás a ve světě, jak člověk reguluje vodní toky, nebo se zaměřili na pozorování vodních ekosystémů.
            Celoškolní projekt završila dobrovolná finanční sbírka (Člověk v tísni – Skutečný dárek) na vyvrtání studně v zemích, kde je vody nedostatek. Celkem se sešlo 6 500 Kč, takže se mohla koupit nejen studna a kanystry na vodu, ale i školní potřeby, slepice a úsporná kamínka. Všem dárcům za projevenou solidaritu ještě jednou děkujeme.

     

Týden škol UNESCO 2012 - Prezentace a dokumentace tradiční lidové kultury 
Asociace přidružených škol UNESCO pro školní rok 2011/2012 vyhlásila tato témata: prezentace a dokumentace tradiční lidové kultury, narození Jiřího Trnky, nar. 1912 nebo příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu 862. Rozhodli jsme se pro téma -  Prezentace a dokumentace tradiční lidové kultury, protože posiluje vazbu žáků k místu, kde žijí, dále se zde propojuje spolupráce školy a obce.
Snažili jsme se žákům představit tradiční chrlický kroj, který je typický pro národopisnou oblast Brněnska a jeho využití při lidových slavnostech. Žáci byli seznámeni s historií vzniku kroje, vyzkoušeli si jednotlivé části kroje. Vysvětlili jsme si, proč se chrličtí rozhodli pro své vlastní kroje a ne pro kyjovské, jak je to běžné na jiných hodech. Kroje nám představila členka místního Spolku pro zachování kulturních tradic Petra Velanová, jež má s výrobou krojů velké zkušenosti, ušila jich už deset. Ačkoli je mnoho žáků místních, byly pro ně informace o hodech a krojích nové a zajímavé. Téma pro rok 2013 vyhlásila organizace UNESCO "Rokem vody". 

 

2011 - Mezinárodní rok chemie

Rok 2011 je mezinárodní organizací UNESCO vyhlášen Mezinárodním rokem chemie, kdy si připomínáme 100. výročí udělení Nobelovy ceny paní Marii Curie – Sklodowské.

Jako přidružená škola UNESCO jsme se i letos rozhodli pořádat projektový týden na téma chemie. V rámci našeho projektu jsme chtěli žáky upozornit, že chemie není strašák a obávané zlo, ale že je to vědní obor, který nám pomáhá a ulehčuje běžné činnosti. A hlavně, že i chemie může být pěkná zábava! A v tomto duchu se ve dnech 27. - 28. dubna ve škole vesele „pokusovalo“. Ve třídách to pěnilo, hořelo, syčelo i bouchalo, a to bez zdravotní újmy na žácích a bez zjevného poškození školy. Dokonce i žáci prvních tříd se aktivně zapojili do chemických pokusů, kde na ně po jejich absolvování čekalo osvědčení „Malý chemik“ a sladká odměna.
 

Týden UNESCO
2010 Mezinárodní rok biodiverzity
31.5. – 4.6.2010

Jako přidružená škola UNESCO jsme se i letos rozhodli pořádat projektový týden UNESCO, protože rok 2010 byl vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů Mezinárodním rokem biodiverzity. Smyslem této iniciativy je zvýšit informovanost a veřejné povědomí o významu biologické rozmanitosti pro kvalitu a udržitelnost života na Zemi.
Rozhodli jsme se zmapovat přírodní zajímavosti Chrlic.

Žáci na druhém stupni postupně do svých projektů zjišťovali a zpracovali informace o chráněných druzích jako je kosatec žlutý, stulík žlutý, bobr evropský nebo kriticky ohrožený čilimník bílý. Z neživé přírody byl zastoupen rohovec, v němž žáci nacházeli zkameněliny z druhohor.
Na prvním stupni se děti věnovaly ekosystémům lesa a vod a uvědomovali si, jak důležité jsou vazby mezi jednotlivými organismy pro jejich správnou funkci.

Všechny třídy navštívili lektoři z ekologického centra Rezekvítek, kteří našim žákům interaktivními metodami doplnili další vědomosti a informace z oblasti ochrany přírody.
Na příští školní rok jsou vybrána dvě hlavní témata, z nichž si školy budou volit, budou tak zahrnuta přírodovědná i společenskovědní témata.

Rok 2011 je Mezinárodním rokem chemie a druhé téma je Mateřský jazyk. 

Novinky
Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Brno, příspěvková organizace
Jana Broskvy 3
643 00  Brno
IČO: 64328678

sekretariát: 545 219 112, 604 247 432
ředitelna: 545 238 103
Školní psycholog: 731 578 235

MŠ: 734 737 109

Školní jídelna: 733 703 808
Školní družina: 733 703 813 (od 12:00 do 16:00)
e-mail: zschrlice@zschrlice.cz
Kontakty na zaměstnance
2017/18

  

Čísla účtů:
Školní jídelna: 19233621/0100
Provozní účet: 6874060247/0100

      

Provozováno CMS / Eshop (c)2018 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu