Základní škola a mateřská škola

Jana Broskvy 3, 643 00 Brno, tel: 545 219 112, 545 238 103, fax: 545 219 112, zschrlice@zschrlice.cz

Aktuality

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace

Jana Broskvy 3
643 00 Brno
IČO: 64328678     

Vrátnice: 515 536 467
sekretariát: 545 219 112,
604 247 432
Ekonomický úsek: 515 536 389  
ředitelna: 545 238 103
zástupce ŘŠ : 734 737 128
Školní psycholog: 731 578 235     
MŠ: 734 737 109
 
ID Datové schránky: zx63jy3            
 e-mail: zschrlice@zschrlice.cz
 
Čísla účtů:
Školní jídelna: 19233621/0100
Provozní účet: 6874060247/0100
Kontakty na zaměstnance

 

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace je fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a od roku 2003 jedinou školou v Brně, která získala status přidružené školy UNESCO. Budova druhého stupně základní školy je částečně bezbariérová.

Úzká spolupráce jednotlivých součástí školy – mateřská škola, základní škola, školní družina a školní jídelna se projevuje v komplexním přístupu k dětem a žákům a přispívá k celkovému rozvoji jejich osobnosti. 

Základní škola

Škola citlivě reaguje na nové trendy ve vzdělávání a na požadavky současné společnosti a nepřetržitě pracuje na svém zdokonalování se. Škola nabízí kvalitní vzdělávání s maximálním rozvojem a využitím potenciálu každého jednotlivého dítěte a žáka, včetně talentovaných a nadaných, vhodně zvolenými metodami a formami práce současně s využíváním moderní didaktické techniky a pomůcek.

Mezi upřednostňované formy a metody práce patří individuální přístup k žákům, projekty, prvky e-learningu, skupinová práce, integrovaná terénní výuka, bloková výuka. Uvedené metody a formy práce jsou uplatňovány také v široké nabídce volitelných předmětů v jednotlivých vzdělávacích oblastech a v nepovinných předmětech. Celková nabídka vzdělávání je doplněna širokou nabídkou zájmových kroužků pro kvalitní naplňování volného času dětí a žáků a dotváří tak neformální kurikulum školy. Hudební, pohybové a výtvarné nadání žáků je rozvíjeno ve spolupráci se ZUŠ Smetanova a Lidl Music v budově školy.
Školní žákovský parlament složený ze zástupců jednotlivých tříd se podílí na vytváření příjemného klimatu školy.

Učitelé se žáky realizují několik projektů s cílem co nejtěsnějšího propojení výstupů projektů s výstupy školních vzdělávacích programů. Metodické postupy jsou zpracovány v metodických materiálech a publikovány.
Absolventi školy dále pokračují ve studiu na školách, které si volí dle svých individuálních představ a předpokladů, a následně se dobře uplatňují na trhu práce díky různorodému zaměření, jemuž poskytuje kvalitní základ školní vzdělávací program „Úspěch pro všechny“.
Důraz je kladen na spolupráci s rodiči a sociálními partnery školy.  

Škola organizuje 

 • projekty EU, projekty MŠMT
 • environmentální, dopravní výchovu a výchovu ke zdravému životnímu stylu
 • integrovanou terénní výuku
 • týden přidružených škol UNESCO
 • účast na různých soutěžích a olympiádách
 • podporu nadaných žáků a žáků s poruchami učení
 • školy v přírodě
 • zájmové kroužky
 • zahraniční pobytový zájezd v rámci EU
 • Den památky Holocaustu
 • veřejná vystoupení

Anglický jazyk je v rámci projektu Výuka angličtiny na vybraných školách v městě Brně vyučován již od mateřské školy.

Mateřská škola

Výchovně vzdělávací proces je zaměřen na multikulturní a environmentální výchovu, které jsou prostředkem vytváření systému hodnot a vztahu k vlastní osobě, k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí.
V MŠ jsou zohledňovány  věkové zvláštnosti dětí a jejich schopnosti a individuální rozvoj dítěte v rámci kolektivu.
Rodiče běžně přicházejí s dětmi do tříd, po dohodě s učitelkou mohou být přítomni i během dne.
Kolektivy tříd jsou věkově smíšené.
V průběhu pobytu mají děti možnost navštěvovat angličtinu, edukativně–stimulační skupiny pro děti předškolního věku, kroužek keramický, pohybový, dramatický a vědecký „Věda nás baví“. Předškoláci mohou být zapsáni do ZUŠ Smetanova, která sídlí v budově školy, ve výtvarném, hudebním a tanečním oboru. Děti pravidelně vyjíždí do školy v přírodě, na exkurze, výlety, divadelní představení.
Dětem s logopedickými problémy je nabízena kvalifikovaná náprava. Od 1. 1. 2014 je jedna ze tříd logopedická.
V MŠ je uplatňována výuka a výchova pomocí názorného učení. Tímto způsobem jsou dětem bezprostředně a nenásilnou formou předávány znalosti z mnoha oblastí života. Za základ výchovy a vzdělávání je považováno zdravé sebevědomí a osobní spokojenost dítěte.

Školní družina

Školní družina je určena pro žáky 1.- 5.tříd, zabezpečuje odpočinek, rekreaci a zájmové činnosti. Účastníkům nabízí využití volného času  v době před a po vyučování. V odděleních jsou k dispozici hrací koutky, bohatě vybavené hrami, stavebnicemi, sportovními potřebami a pomůckami na výtvarnou a pracovní činnost. Využíváme každou volnou chvíli k pobytu účastníků venku a v přírodě. Při sportovní činnosti využíváme školní zahradu, tělocvičnu nebo areál fotbalového hřiště. Připravujeme nejrůznější sportovní, přírodovědné a vědomostní soutěže. Využíváme možnosti procvičovat učivo formou didaktických her. Jezdíme na výlety a aktivně se účastníme tradičních akcí v naší obci.

Školní jídelna

Kolektiv školní jídelny neustále zkvalitňuje přípravu jídel a hledá nové trendy v jejich přípravě s cílem předcházení obezitě dětí a žáků, učení ke zdravému životnímu stylu. Využívá k tomu například vaření různých firem, které prezentují své výrobky a různé druhy školení. Zúčastňuje se soutěží školních jídelen. Reflektuje školní vzdělávací programy ostatních součástí školy, spolupracuje se školním žákovským parlamentem.

Ovoce a zelenina do škol

Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies

Změna organizačního zabezpečení školního roku 2022/23

- vydávání vysvědčení 27.6.2023

- 28. - 30.6 - ředitelské volno

Dne 12.6.2023 v 16:30 – 17:30 se konají třídní schůzky.

Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání

Prázdninový provoz v MŠ

Přihlášku najdete zde.

Vzdělávací program MAP II města Brna