Základní škola a mateřská škola

Jana Broskvy 3, 643 00 Brno, tel: 545 219 112, 545 238 103, fax: 545 219 112, zschrlice@zschrlice.cz

Aktuality

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace

Jana Broskvy 3
643 00 Brno
IČO: 64328678     

Vrátnice: 515 536 467
sekretariát: 545 219 112,
604 247 432
Ekonomický úsek: 515 536 389  
ředitelna: 545 238 103
zástupce ŘŠ : 734 737 128
Školní psycholog: 731 578 235       MŠ: 734 737 109
Školní družina: 733 703 813
(od 12:00 do 16:00)
 
ID Datové schránky: zx63jy3            
 e-mail: zschrlice@zschrlice.cz
 
Čísla účtů:
Školní jídelna: 19233621/0100
Provozní účet: 6874060247/0100
Kontakty na zaměstnance

 

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace je fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a od roku 2003 jedinou školou v Brně, která získala status přidružené školy UNESCO. Budova druhého stupně základní školy je částečně bezbariérová.

Úzká spolupráce jednotlivých součástí školy – mateřská škola, základní škola, školní družina a školní jídelna se projevuje v komplexním přístupu k dětem a žákům a přispívá k celkovému rozvoji jejich osobnosti. 

Základní škola

Škola citlivě reaguje na nové trendy ve vzdělávání a na požadavky současné společnosti a nepřetržitě pracuje na svém zdokonalování se. Škola nabízí kvalitní vzdělávání s maximálním rozvojem a využitím potenciálu každého jednotlivého dítěte a žáka, včetně talentovaných a nadaných, vhodně zvolenými metodami a formami práce současně s využíváním moderní didaktické techniky a pomůcek.

Mezi upřednostňované formy a metody práce patří individuální přístup k žákům, projekty, prvky e-learningu, skupinová práce, integrovaná terénní výuka, bloková výuka. Uvedené metody a formy práce jsou uplatňovány také v široké nabídce volitelných předmětů v jednotlivých vzdělávacích oblastech a v nepovinných předmětech. Celková nabídka vzdělávání je doplněna širokou nabídkou zájmových kroužků pro kvalitní naplňování volného času dětí a žáků a dotváří tak neformální kurikulum školy. Hudební, pohybové a výtvarné nadání žáků je rozvíjeno ve spolupráci se ZUŠ Smetanova a Lidl Music v budově školy.
Školní žákovský parlament složený ze zástupců jednotlivých tříd se podílí na vytváření příjemného klimatu školy.

Učitelé se žáky realizují několik projektů s cílem co nejtěsnějšího propojení výstupů projektů s výstupy školních vzdělávacích programů. Metodické postupy jsou zpracovány v metodických materiálech a publikovány.
Absolventi školy dále pokračují ve studiu na školách, které si volí dle svých individuálních představ a předpokladů, a následně se dobře uplatňují na trhu práce díky různorodému zaměření, jemuž poskytuje kvalitní základ školní vzdělávací program „Úspěch pro všechny“.
Důraz je kladen na spolupráci s rodiči a sociálními partnery školy.  

Škola organizuje 

 • projekty EU, projekty MŠMT
 • environmentální, dopravní výchovu a výchovu ke zdravému životnímu stylu
 • integrovanou terénní výuku
 • týden přidružených škol UNESCO
 • účast na různých soutěžích a olympiádách
 • podporu nadaných žáků a žáků s poruchami učení
 • školy v přírodě
 • zájmové kroužky
 • zahraniční pobytový zájezd v rámci EU
 • Den památky Holocaustu
 • veřejná vystoupení

Anglický jazyk je v rámci projektu Výuka angličtiny na vybraných školách v městě Brně vyučován již od mateřské školy.

Mateřská škola

Výchovně vzdělávací proces je zaměřen na multikulturní a environmentální výchovu, které jsou prostředkem vytváření systému hodnot a vztahu k vlastní osobě, k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí.
V MŠ jsou zohledňovány  věkové zvláštnosti dětí a jejich schopnosti a individuální rozvoj dítěte v rámci kolektivu.
Rodiče běžně přicházejí s dětmi do tříd, po dohodě s učitelkou mohou být přítomni i během dne.
Kolektivy tříd jsou věkově smíšené.
V průběhu pobytu mají děti možnost navštěvovat angličtinu, edukativně–stimulační skupiny pro děti předškolního věku, kroužek keramický, pohybový, dramatický a vědecký „Věda nás baví“. Předškoláci mohou být zapsáni do ZUŠ Smetanova, která sídlí v budově školy, ve výtvarném, hudebním a tanečním oboru. Děti pravidelně vyjíždí do školy v přírodě, na exkurze, výlety, divadelní představení.
Dětem s logopedickými problémy je nabízena kvalifikovaná náprava. Od 1. 1. 2014 je jedna ze tříd logopedická.
V MŠ je uplatňována výuka a výchova pomocí názorného učení. Tímto způsobem jsou dětem bezprostředně a nenásilnou formou předávány znalosti z mnoha oblastí života. Za základ výchovy a vzdělávání je považováno zdravé sebevědomí a osobní spokojenost dítěte.

Školní družina

Vychovatelky školní družiny se zaměřují na všestranný rozvoj účastníků zájmového vzdělávání s ohledem na jejich věkové a individuální zvláštnosti. Důraz je kladen na rozvoj všech složek jejich osobnosti při odpočinkových, rekreačních, zájmových i vzdělávacích činnostech. Žáci zde mohou navštěvovat zájmové kroužky, sportují v různých soutěžích, účastní se country a maškarního bálu, výtvarných soutěží a reprezentují školu na veřejných vystoupeních a tradičně pořádají vánoční jarmark. V rámci příležitostných akcí jsou pořádány sobotní výlety, kterých se mohou účastnit i rodiče.

Školní jídelna

Kolektiv školní jídelny neustále zkvalitňuje přípravu jídel a hledá nové trendy v jejich přípravě s cílem předcházení obezitě dětí a žáků, učení ke zdravému životnímu stylu. Využívá k tomu například vaření různých firem, které prezentují své výrobky a různé druhy školení. Zúčastňuje se soutěží školních jídelen. Reflektuje školní vzdělávací programy ostatních součástí školy, spolupracuje se školním žákovským parlamentem.

Ovoce a zelenina do škol

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies

Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021 v souvislosti s mimořádným opatřením vlády - zde.

V případě potřeby kontaktuje sekretariát školy pouze emailem, ne přes program Bakaláři - novakova@zschrlice.cz nebo na tel. 604 247 432.

Informace k formuláři - Žádost o ošetřovné  zde.

Vzhledem k vyššímu zabezpečení internetových prohlížečů se Vám může zobrazit chybové hlášení - Vaše připojení není soukromé/zabezpečené. V tomto případě je nutné kliknout na Rozšířená nastavení a pokračovat na web školy.

Pro děti z MŠ - aktivity nejen pro předškoláky zde

Dle mimořádného opatření MZ je od 11. 3. 2020 škola do odvolání uzavřena. MŠ je uzavřená od 17. 3. 2020 do odvolání dle nařízení vlády ze dne 16. 3. 2020 info zde. ŠD a jiné mimoškolní aktivity jsou přerušeny. Obědy mají žáci odhlášeny. Žákům bude zadáváno učivo přes systém Bakaláři. Sledujte důsledně www. zschrlice.cz a systém Bakaláři.