ZŠ a MŠ,
Brno,

Jana Broskvy 3

Aktuality

Kroužky 2023/2024

Seznam kroužků na druhé pololetí byl aktualizován.

Stavební úpravy

Vzhledem ke stavebním úpravám, které budou probíhat na budově 1. stupně ZŠ, budou po dobu nezbytně nutnou tyto změny:

MŠ – změna vchodu

ŠD – změna ve vyzvedávání

ZŠ – změna organizace výuky v 1., 2. a 5. ročníku a změna učeben některých tříd.

Výuka TV probíhá na venkovních sportovištích, formou vycházek a v případě nepříznivého počasí v sále CSS.

Dbejte v okolí školy osobní bezpečnosti a respektujte omezení v dopravě i pohybu chodců.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy

Mapa přístupu do školy

Platnost od žlutě vyznačeného přechodu (cca od 16. 1. 2024).

Základní škola

Škola citlivě reaguje na nové trendy ve vzdělávání a na požadavky současné společnosti a nepřetržitě pracuje na svém zdokonalování se. Škola nabízí kvalitní vzdělávání s maximálním rozvojem a využitím potenciálu každého jednotlivého dítěte a žáka, včetně talentovaných a nadaných, vhodně zvolenými metodami a formami práce současně s využíváním moderní didaktické techniky a pomůcek.

Mateřská škola

Výchovně vzdělávací proces je zaměřen na multikulturní a environmentální výchovu, které jsou prostředkem vytváření systému hodnot a vztahu k vlastní osobě, k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí.

Školní družina

Využíváme každou volnou chvíli k pobytu účastníků venku a v přírodě. Při sportovní činnosti využíváme školní zahradu nebo areál fotbalového hřiště. Připravujeme nejrůznější sportovní, přírodovědné a vědomostní soutěže. Účastníme se na akcích pořádaných městskou částí, o prázdninách organizujeme příměstský tábor.

Školní jídelna

Kolektiv školní jídelny neustále zkvalitňuje přípravu jídel a hledá nové trendy v jejich přípravě s cílem předcházení obezitě dětí a žáků, učení ke zdravému životnímu stylu. Využívá k tomu například vaření různých firem, které prezentují své výrobky a různé druhy školení. Zúčastňuje se soutěží školních jídelen. Reflektuje školní vzdělávací programy ostatních součástí školy, spolupracuje se školním žákovským parlamentem.